Allemaal een fijne vakantie gewenst!
Eerstvolgende repetitie is op zondag 25 augustus.

Terugblik communie-mis Spoorzoeker 26 mei

                                                                                            Terugblik 2C in concert 24 maart'24

Andere artikelen
: Bestuur en commisies
: Dirigent

OPRICHTING

De vereniging werd opgericht op instigatie van de toenmalige pastoor P.J.Scheuren, Op de tweede zondag in juli 1862 werd de eerste openbare vergadering gehouden in het lokaal van de heer Lodewijk Weyden, later hotel KRONIEK

Als voorzitter werd met algemene stemmen gekozen pastoor Scheuren die deze functie in dank aanvaardde en bleef waarnemen tot zijn overlijden op 4 januari 1867

Vervolgens fungeerden als voorzitters, respectievelijk erevoorzitters pastoor Wetzels. overleden 1893, pastoor van Werscht overleden 1910, pastoor Jongen, in 1924 benoemd tot pastoor-deken van Echt. Nadien werd in 1924 als erevoorzitter aangewezen dr.Retera terwijl pastoor Verheggen het beschermheerschap van de vereniging aanvaardde. Deze laatste verliet de parochie in 1929 wegens zijn benoeming tot pastoor te Maastricht. Zijn opvolger, pastoor Tammers, overleed reeds na korte tijd waarna pastoor Theelen het beschermheerschap aanvaardde, en dit bleef doen tot aan zijn dood in 1949. Hij werd opgevolgd door pastoor Groten, die zich in november 1964 terugtrok om van een welverdiende rust te gaan genieten. Zijn functie werd overgenomen door pastoor Custers die deze functie in 1975 wegens gezondheidsredenen overdroeg aan pastoor Hausmans.

Als eerste dirigent werd benoemd Georg Hanni5ver uit Kerkrade, een zeer bekwaam musicus, die ook dirigent was van de harmonie "St.Caecilia" uit Kerkrade. Negen en een half jaar leidde hij zijn jonge harmonie zoals hij ze gewoonlijk noemde totdat hij in februari 1822 vrij plotse!ing kwam te overlijden. Op carnavalsmaandag vond de begrafenis plaats. Hier werd een door hem gecomponeerde mars gespeeld door alle korpsen die onder zijn directie hadden gestaan, te weten korpsen uit Heerlen, Kerkrade, Mechelen en Spekholzerheide. Tot nieuwe dirigent werd benoemd P. Keller uit Aken. De heer Keller was onderkapelmeester bij de stafmuziek van het 28e regiment infanterie te Aken, waarvan de heer Speer 1 e kapelmeester was. Deze stafmuziek stond bekend als de beste van de hele Rijnprovincie. Geen wonder dus dat Keller wel degelijk voor zijn taak berekend was. Vier jaar lang bleef hij dirigent van "St. Caecilia", totdat hij in 1876 werd opgevolgd door Joseph I\Mcher, lid van de vereniging, de eerste en vele jaren lang de enige onderwijzer van Spekholzerheide. Nadat hij 24 jaar lang de dirigeerstok over "St.Caecilia" had gezwaaid en hij wegens hoge ouderdom bedankte, werd zijn plaats ingenomen door Peter Keulartz, eveneens lid van de vereniging. Ruim 19 jaar, van 1900 tot 1919, was de muzikale leiding in zijn handen. Toen werd zijn plaats ingenomen door een ander lid van de vereniging, Lod.Sijstermans die later werd opgevolgd door J.Schnijder uit Maastricht. Ais dirigenten volgden verder op A.v.d.Berg uit Schinveld, Nic.Slangen uit Spekholzerheide, N. Kornblum uit Herzogenrath, J.Crilien uit Luik, Joh.Ploum uit Kerkrade, A. Stalsen uit Maastricht, W. Simons uit Spekholzerheide, L.Moonen, lid van de vereniging, J.Vossen uit Roermnond, T. Zenden uit Lemiers, de heer J.Conjaerts uit Eys-Wittem, J.Banens, J.Vossen, D.Drugmand, M.Doomen en nu is de directie in handen van L.Simons.

Direct na de oprichting werd met bekwame spoed gezorgd voor de aanschaffing van de benodigde instrumenten welke dan ook zeer spoedig op de "Hei" arriveerden, zodat reeds einde Juli 1862 de eerste repetities konden worden gehouden En de toenmalige openbare school, het tegenwoordige Verenigingsgebouw. Ruim 40 jaar lang werd in datzelfde gebouw de wekelijkse repetitie gehouden, terwijl deze thans ook gehouden wordt in het Verenigingsgebouw.